قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معاملات برخط اوراق بهادار

قرارداد حاضر بين شركت كارگزاري و مشتري به شرح ذيل منعقد گرديد. تعاريف دستورالعمل اجرايي معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در اين قرارداد به همان مفاهيم به كار رفته است.

ماده 1 : طرفين قرارداد

اين قرارداد بين شركت كارگزاري به مشخصات جدول زيركه از اين پس در اين قرارداد “عضو” ناميده مي شود :

نام عضو : کارگزاری راهبرد

تاريخ ثبت : 15/09/1375

شماره ثبت نزد سازمان بورس : 10653

شماره فاكس دفتر مركزي : 88645175-021

نام، نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:

1- آقاي حميد عليخاني مديرعامل

2- خانم سيده فاطمه ميررازقي نائب رئيس هيأت مديره

شماره ثبت: 135621

محل ثبت: تهران

شماره تلفن دفتر مركزي: 88306141-021

كدپستي:1584893151

شماره و تاريخ روزنامه رسمي:

روزنامه رسمي شماره: 20906 مورخ : 25/09/1395

 

آدرس دفتر مركزي: تهران، خيابان كريم خان، نرسيده به ميدان 7 تير، ساختمان 46، طبقه 10، واحد 19

و مشتري حقيقي يا حقوقي به مشخصات جداول متناسب زير كه از اين پس در اين قرارداد”مشتری “ناميده مي شود :

الف) برای اشخاص حقيقي ایراني :

نام و نام خانوادگي : {نام:1} {نام خانوادگی:2}

کد مالکيت : {کد مالکيت:66}

نام پدر : {نام پدر:5}

محل تولد : {محل تولد:98}

شماره شناسنامه : {شماره شناسنامه:7}

شماره سریال شناسنامه : {سریال شناسنامه:11}

شماره تلفن محل : {تلفن محل کار:97}

نام و کد بانک : {نام بانک:64}

جنسيت : {جنسیت:3}

تاریخ دریافت کد مالکيت : {تاریخ دریافت کد:67}

تاریخ تولد : {تاریخ تولد:4}

کدملي : {کد ملی:12}

محل صدور شناسنامه : {محل صدور شناسنامه:9}

شماره تلفن منزل : {تلفن ثابت:20}

شماره تلفن همراه : {تلفن همراه:19}

شماره حساب بانکي : {شماره حساب:65}

آدرس پست الکترونيکي : {ایمیل حقیقی:21}
آدرس منزل : {آدرس محل سکونت:17}
آدرس محل کار : {نشانی محل کار:27}

 

امضا و اثر انگشت مشتری نام و امضاء مسئول شعبه مهر و امضای عضو

 

ب) برای اشخاص حقوقی ایراني :

نام : {نام شخص حقوقی:69}

تاریخ ثبت : {تاریخ ثبت:72}

کد مالکيت : {کد مالکیت حقوقی:73}

شماره تلفن دفتر مرکزی : {تلفن دفتر مرکزی:75}

نام، نام خانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:

1-     {نام مدیر عامل:77}    سمت : مديرعامل

2-     {عضو هيأت مديره:78}   سمت : عضو هيأت مديره

نام و کد بانک: {بانک حقوقی:80}

شماره ثبت : {شماره ثبت:70}

محل ثبت : {محل ثبت:71}

شناسه ملي : {شناسه ملی:74}

شماره فاکس دفتر مرکزی : {فکس دفتر مرکزی:76}

شماره و تاريخ روزنامه رسمي : {روزنامه رسمی:79}

شماره حساب بانکي : {شماره حساب حقوقی:81}

 

آدرس پست الکترونيکي : {ایمیل حقوقی:82}
نوع شخصيت حقوقي : {نوع شخصیت:83}
آدرس دفتر مرکزی : {آدرس دفتر مرکزی:84}

ج) برای اشخاص خارجي (حقيقي / حقوقي) :

نام : {نام شخص خارجی:86}

شماره پاسپورت / شماره ثبت : {شماره پاسپورت:88}

شماره تلفن محل کار/شماره تلفن دفتر مرکزی : {تلفن خارجی:89}

شماره حساب بانکي : {شماره حساب خارجی:92}

 

تابعيت : {تابعیت:87}

شماره سرمایه گذار خارجي : {شماره سرمایه گذار:90}

نام و کد بانک : {نام بانک خارجی:91}

آدرس پست الکترونيکي : {ایمیل خارجی:93}

 

آدرس محل کار/ آدرس دفتر مرکزی در ایران : {آدرس ایران:95}
آدرس محل کار/ آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور : {آدرس خارج:96}

به شرح مواد آتي منعقد گرديد.

ماده 2 : موضوع قرارداد

استفاده از خدمات معاملات برخط (آنلاین) اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران

ماده 3 : مدت قرارداد

اين قرارداد از تاريخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفين هر زمان بخواهند مي توانند با اطلاع رسمي به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمايند. فسخ قرارداد مانع از

اجراي تعهداتي كه قبل از آن شده است نخواهند بود.

 

امضا و اثر انگشت مشتری نام و امضاء مسئول شعبه مهر و امضای عضو

 

ماده 4 : حقوق و تعهدات عضو

4-1- عضو بايد نام كاربر و رمز عبور استفاده از سامانه معاملاتي را براي انجام معاملات برخط، به صورت محرمانه و چاپي ظرف حداكثر يك هفته پس از امضاي اين قرارداد ،

در اختيار مشتري قرار دهد و ارايه خدمات آغاز گردد.

4-2- عضو متعهد به ثبت و نگهداري كليه سوابق تراكنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي در زيرساخت دسترسي برخط بازار خود مي باشد.

4-3- اعمال هرگونه محدوديت بر معاملات مشتري توسط عضو بايستي مستند به اين قرارداد و قوانين و مقررات بازار سرمايه باشد .در صورت اعمال اين محدوديت ها، عضو

مسئوليتي در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.

4-4- عضو متعهد است امكان ارايه خدمات پشتيباني زيرساخت دسترسي برخط بازار را فراهم نموده و روش هاي ارايه آن را در سايت رسمي خود اعلام كند و حسب درخواست

مشتري، جهت رفع مشكل اقدام نمايد.

4-5- عضو حق ورود سفارش جديد براي مشتري يا تغيير، تعليق و حذف سفارش هاي وارد شده توسط مشتري را در چارچوب قوانين و مقررات و با دستور مشتري دارا مي

باشد.

4-6- عضو متعهد است در چارچوب قوانين و مقررات، داده ها و اطلاعات شخصي مشتري را محرمانه نگه دارد.

4-7- عضو متعهد است از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار، همواره آخرين وضعيت حساب و سوابق معاملات مشتري را در اختيار وي قرار دهد و در صورت اعلام مغايرت از سوي مشتري،نسبت به بررسي موضوع و اعلام نتيجه بررسي به وي اقدام نمايد .بديهي است اعلام مغايرت،نافي مسئوليت مشتري در صورت عدم توجه به نظامات قراردادي

و قوانين و مقرراتي نخواهد بود.

4-8- در راستاي اجراي اين قرارداد، حداقل موارد زير از طريق وب سايت عضو به اطلاع سرمايه گذاران رسانده مي شود:

 • اطلاعات حساب مشتري نزد عضو شامل جزئيات خريد و فروش، واريز، برداشت و ماندةحساب؛
 • رويه دريافت سفارشها، پردازش و اجراي سفارش ها و همچنين پاياپاي و تسويه معاملات از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار؛
 • رويه هاي مديريت حوادث پيش بيني نشده در معاملات برخط اوراق بهادار از جمله قطعي برق، شبكه مخابراتي و اينترنت؛
 • در خصوص قطعي دسترسي برخط بازار، اعلام موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پيش بيني و بلافاصله پس از وقوع در موارد غيرقابل پيش بيني از طريق پست الكترونيكي يا به روش مقتضي ديگر

 

امضا و اثر انگشت مشتری نام و امضاء مسئول شعبه مهر و امضای عضو

 

 • اطلاع رساني لازم در مورد نحوه مديريت سفارشها در زمان تعليق يا محروميت عضو ازانجام معاملات؛
 • رويه هايي براي حذف سفارشهاي ثبت شده در زماني كه امكان دسترسي برخط بازار وجود نداشته باشد؛
 • اعلام قوانين و مقررات جديد و محدوديتهاي ابلاغي توسط سازمان در خصوص انجام معاملات برخط.

ماده 5 : تعهدات مشتری

5-1- مشتري بايد گواهي نامه هاي موقت صادره اوراق بهاداري كه قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختيار وي قرار دهد.

5-2- مشتري بايد اطلاعات و مستندات لازم را جهت احراز هويت به عضو ارايه نمايد.

5-3- مشتري تعهد مي كند از انجام هرگونه معامله كه منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني و دستكاري بازار خودداري نمايد.

5-4- مشتري بايد شماره حساب بانكي را در بانكي كه عضو اعلام مي نمايد، جهت دريافت وجوه ارايه نمايد .هرگونه پرداخت به مشتري صرفاً از طريق واريز وجه به همان

حساب كه به نام مشتري است امكانپذير مي باشد.

5-5- مشتري متعهد است سفارشهاي خريد و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانين و مقررات و سقفهاي اعلامي توسط سازمان به سامانه معاملات برخط ارسال كند.

5-6- مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و ساير كدهاي دسترسي قابل تغيير خود در فواصل زماني حداكثر ……. ماهه )حداكثر سه ماهه( مي باشد .در صورت عدم تغيير، هرگونه مسئوليت ناشي از افشاي رمز عبور بر عهده مشتري مي باشد.

5-7- مشتري مسئوليت تبعات ناشي از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاري سامانه معاملات برخط اوراق بهادار را بر عهده مي گيرد.

5-8- در صورت عدم استفاده مشتري به مدت 90 روز متوالي از حساب كاربري خود، عضو دسترسي مشتري را غيرفعال خواهد نمود. فعال شدن دسترسي مستلزم مراجعة

مشتري به عضو مي باشد.

5-9- مشتري متعهد مي شود، اصول امنيت سخت افزاري و نرم افزاري و محافظت از اطلاعات از جمله استفاده از نرم افزارهاي ضد ويروس مناسب، محافظت از شناسه كاربر،

كليد واژ ه ها، كدهاي رمزي و كليه اطلاعات دريافتي از عضو را به منظور جلوگيري از دسترسي هاي غيرمجاز به سامانه،رعايت نمايد.

5-10- مشتري متعهد مي گردد، زيرساخت دسترسي برخط بازار را وسيله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

 

امضا و اثر انگشت مشتری نام و امضاء مسئول شعبه مهر و امضای عضو

 

5-11- مشتري متعهد به پرداخت وجه معامله و كارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات مي باشد.

5-12- مشتري متعهد مي گردد از قوانين و مقررات و شرايط اعلامي عضو در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به معاملات برخط پيروي كند.

5-13- مشتري متعهد است در هر بار ورود به سامانه معاملات برخط، اطلاعات مربوط به خريد و فروش اوراق بهادار از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار را كنترل و در

صورت مغايرت، در اسرع وقت به عضو اطلاع دهد.

5-14- مشتري مسئول كنترل حساب هاي خود بوده و موارد زير را فوراً به صورت الكترونيكي به عضو اطلاع مي دهد:

 • هرگونه سرقت يا استفاده غير مجاز از رمز عبور، نام كاربري و شماره )هاي( حساب ونيزهرگونه احتمال وقوع آن؛
 • هرگونه عدم دريافت تأييديه ثبت سفارش؛
 • دريافت تأييديه ثبت سفارش يا معامله اي كه مشتري دستور آن را صادر نكرده است؛
 • هرگونه اطلاعات نادرست در موجودي حساب مشتري، سبد دارايي ها يا اطلاعات معاملات.

5-15- مشتري مجاز به هيچگونه دخل و تصرف در زيرساخت دسترسي برخط بازار و نحوه دسترسي به آن به هر دليل از جمله به منظور هرگونه بهره برداري تجاري يا

غيرتجاري توسط خود يا به واسطه ديگري نيست و نمي تواند حق استفاده از اين خدمات را به شخص ديگري واگذار كند.

5-16- مشتري اقرار مي نمايد كه از دانش كافي در خصوص قوانين و مقررات معاملاتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمايه و شركتهاي ارايه دهنده خدمات در

رابطه با استفاده از خدمات معاملات برخط برخوردار بوده، آموزشهاي لازم را در مورد نحوه استفاده از اين خدمات ديده و خود را ملزم به رعايت آنها مي داند.

5-17- مشتري متعهد است اختيارات، اطلاعات و دسترسي هاي لازم جهت بازرسي و نظارت بر زيرساخت دسترسي برخط بازار را حسب درخواست سازمان، بورس، عضو يا

نمايندگان ايشان ارايه نمايد.

ماده 6 : حدود مسئوليت طرفين

6-1- تنها دارنده نام كاربري و رمز عبور، مشتري است. مسئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام كاربري و نيز مسئوليت انجام هرگونه معامله در اين حساب كه از طريق

نام كاربري و يا رمزعبور مشتري صورت مي گيرد بر عهده وي مي باشد .مشتري همچنين مسئول خسارتهايي است كه در نتيجه عدم رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين قرارداد توسط وي حادث شود.

 

امضا و اثر انگشت مشتری نام و امضاء مسئول شعبه مهر و امضای عضو

 

6-2- عضو مسئول حوادثي كه خارج از حيطه اختيار و بدون تقصير وي رخ مي دهد، نمي باشد.

6-3- در صورتي كه به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در اين قرارداد، مشتري متحمل ضرر و زيان گردد، عضو مسئول جبران خسارت هاي وارده نخواهد بود.

6-4- انعقاد اين قرارداد به منظور ارايه خدمات دسترسي برخط بازار از سوي عضو به مشتري مي باشد و شامل ارايه ساير خدمات از قبيل خدمات مشاوره سرمايه گذاري، قانوني، مالياتي، مالي وحسابداري نخواهد بود.

6-5- عضو مسئوليتي در قبال سودآوري و مخاطرات انجام معاملات برخط توسط مشتري ندارد.

ماده 7 : قابليت استناد داده پيامها

داده پيام ها و سوابق كليه تراكنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي كه با رعايت قوانين و مقررات و درچارچوب مفاد اين قرارداد ايجاد و نگهداري شده است در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي وحقوقي مي باشد .در صورت بروز اختلاف بين عضو و مشتري در خصوص اين سوابق و داده پيام ها ، اطلاعات مندرج در زيرساخت دسترسي برخط بازار عضو، معتبر و براي طرفين الز م االتباع است.

ماده 8 : انحلال قرارداد

قرارداد مطابق ماده 10 قانون مدني منعقد شده و صرفاً در شرايط زير پايان مي يابد:

8-1- در صورت اعلام مشتري مبني بر فسخ قرارداد و پس از تسويه كليه ديون و تعهدات ناشي از معاملات برخط وي نزد عضو، قرارداد فسخ مي شود.

8-2- در صورت تخلف مشتري از قوانين و مقررات مربوطه و با اعلام مراجع ذيصالح ، قرارداد منفسخ مي شود .در اين صورت عضو موظف است مراتب را به مشتري اطالع دهد.

8-3- در صورت تعليق به مدت بيش از يكماه يا لغو مجوز عضو، قرارداد منفسخ مي شود .

8-4- در صورتي كه در اثر بروز حوادث قهري، امكان ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات هر يك از طرفين به موجب اين قرارداد وجود نداشته و وضعيت مذكور به مدت بيست روز كاري ادامه يابد، هر يك از طرفين حق فسخ قرارداد را دارند.

ماده 9 : حل اختلاف

با توجه به حاكميت قانون بازار اوراق بهادار بر اختلافات ناشي از معاملات در اين بازار، حل اختالف طرفين اين قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طريق مذاكره فيمابين،

مطابق ماده 10 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 1384 صورت مي گيرد.

ماده 10 : تغيير قرارداد

اين قرارداد در 10 ماده و دو نسخه تنظيم گرديده و در تاريخ ………………………… به امضاي طرفين رسيده است .هرگونه تغيير در مفاد آن، منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد .در صورتي كه در قوانين و مقررات مربوط به معاملات برخط، تغييراتي حاصل شود كه تغيير در شرايط و مفاد قرارداد حاضررا ايجاب نمايد، تغييرات مذكور، بدون نياز به توافق ثانوي جزء الينفك اين قرارداد خواهد بود.

امضا و اثر انگشت مشتری نام و امضاء مسئول شعبه مهر و امضای عضو

تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار

اينجانب …………………….. فرزند …………………. به شماره شناسنامه  …………………. كد ملي …………………. متولد ………………….  صادره از ………………….  كه اصالتاً / به نمايندگي از سوي شخص حقوقي به نام ………………….  به شماره ثبت ………………….  نزد اداره ثبت شركت هاي شهرستان ………………….  متقاضي استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار هستم، اقرار و تعهد مينمايم :

 • دانش لازم در خصوص فرآيند ورود سفارش از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار را دارا ميباشم.
 • مهارت لازم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا ميباشم.
 • دانش لازم در خصوص قوانين و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا ميباشم.
 • مشمول هيچگونه حكم منع معاملاتي كه توسط سازمان يا ساير مراجع ذيصالح اعلام شده باشد، نميباشم.
 • تعهد مينمايم از انجام معاملات مبتني بر اطلاعات محرمانه و دستكاري در بازار خودداري نموده و در مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشم.
 • تعهد مينمايم از ايجاد اخلال يا هرگونه اقدام به اخلال (سوءاستفاده) در سامانه معاملات و زيرساخت دسترسي برخط عضو خودداري نموده و در مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشم.
 • امكانات استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار اختصاص يافته به اينجانب را در اختيار هيچ فرد ديگري تحت هر عنوان از قبيل نماينده، وكيل يا غيره قرار نداده و در هر صورت مسئوليت كليه معاملات انجام شده را ميپذيرم و به شخص ديگري اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نمايد.
 • مسئوليت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتري بر عهده اينجانب بوده و در صورت ارايه اطلاعات خالف واقع و مستندات جعلي، مسئوليت هرگونه عواقب ناشي از آن نيز بر عهده اينجانب ميباشد.

 

 

 

امضا و اثر انگشت مشتری نام و امضاء مسئول شعبه مهر و امضای عضو

 

آزمون اعطای حق دسترسي معاملات برخط

نام و نام خانوادگي :                                                             کد مالکيت :

 1. معاملات بر خط یا آنالین چيست؟

الف) ارسال سفارش هاي خريد و فروش به كارگزار جهت ورود به سامانه معاملات از طريق اينترنت

ب) مشاهده صورت حساب و سبد سرمايه گذاري را از طريق اينترنت

ج) دسترسي سريع و آسان سرمايه گذاران به سامانه معاملات بازارهاي اوراق بهادار بدون هيچ واسطه انساني و به طور اتوماتيك از طريق اينترنت

د) همه موارد

 

 1. معاملات اواراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتي انجام مي گيرد؟

الف) 8:50 تا 12:00

ب) 8:30 تا 11:50

ج) 9:00 تا 12:30

د) 8:30 تا 12:00

 

 1. تعریف حجم مبنا چيست؟

الف) حداقل تعداد سهامي كه بايستي مورد معامله قرار گيرد تا معاملات درآن روز رسميت پيدا كند.

ب) حداقل تعداد سهامي كه بايد در آن مورد معامله قرار گيرد تا كل درصد تغيير قيمت اعمال گردد.

ج) تعداد سهامي كه بايد در آن روز مورد معامله قرار گيرد تا قيمت يك درصد تغيير كند.

د) تعداد سهام مشخصي كه آن روز معامله گرديده.

 

 1. EPS چیست؟

الف) درآمد هرسهم است كه از تقسيم سود خالص شركت پس از كسر ماليات، بر تعداد كل سهام شركت، محاسبه مي شود.

ب) ميزان سود تقسيمي هر شركت به ازاي هرسهم.

ج) معياري است كه درآمد ساالنه يك سهم را با قيمت بازار آن مقايسه مي كند.

د) از تقسيم قيمت بازار به درآمد يك سهم دست مي آيد.

 

 1. حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل ازگره معاملاتي) به ترتيب چه ميزان است؟

الف) مثبت و منفي 3 – مثبت و منفي 4

ب) مثبت و منفي 5 – مثبت و منفي 5

ج) مثبت و منفي 3 _ مثبت و منفي 5

د) مثبت و منفي 4 _ مثبت و منفي 4

 

 1. تسویه معاملات سهام عادی در چند روز بعد از انجام معامله صورت مي گيرد؟

الف) 3 روز

ب) 2 روز كاري

ج) 4 روز

د) 3 روز كاري

 

 1. در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحيح مي باشد؟

الف) حق تقدم دارد

ب) كمتر از مبلغ اسمي بايستي پرداخت نمايد.

ج) 1000 ريال مبلغ اسمي بابت افزايش سرمايه به شركت پرداخت مي شود.

د) حق تقدم ندارد.

 

 1. بازار گرداني چيست و به چه منظور انجام مي پذیرد؟

الف)كارگزار / معامله گري است با مجوز لازم وظيفه معاملات سهام خاص را دارد.

ب)كاگزار / معامله گري است جهت تنظيم عرضه و تقاضا و تحديد دامنه نوسان دادو ستد مي نمايد.

ج) كارگزار / معامله گري است كه تعهد به نقد شوندگي سهام مزبور را دارد.

د) همه موارد

 

 1. طبق دستورالعمل معاملات برخط در کداميک از اوراق عمليات فروش ممنوع مي باشد؟

الف) سهام بورسي

ب) اوراق مشاركت

ج) حق تقدم

د) حق تقدم استفاده نشده

 

 1. کارگزار ناظر کيست؟

الف) كارگزاري است كه سهامداران مي توانند دارايي سهام خود تحت نظر آن كارگزار را صرفاً از طريق همان كارگزار به فروش برسانند.

ب) كارگزاري مي باشد كه سهامدار از طريق آن شركت اقدام به خريد سهام نموده است.

ج) كارگزاري مي باشد كه سهامدار مي تواند تعداد سهام هاي خود را در آن افزايش دهد.

د) همه موارد

 

 1. دستکاری در بازار به چه معناست و مجازات شخصي که این عمل را انجام دهد چيست؟

الف) اقدام به ايجاد ظاهري گمراه كنند از روند معاملات، محكوميت به حبس تعزيري از سه ماه تا يكسال.

ب) اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار، پرداخت جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده.

ج) ايجاد قيمت هاي كاذب، محكوميت به حبس تعزيري از سه ماه تا يكسال و همچنين پرداخت جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود

به دست آمده يا زيان متحمل نشده.

د) همه موارد

 

 1. ارزش اسمي هر سهم شرکت های سهامي عام معموالً چند ریال است؟

الف) 100 ریال

ب) 1000 ریال

ج) 1 ریال

د) 10000 ریال

 

 1. چه زماني حجم مبنای شرکت » 1 » در نظر گرفته مي شود؟

الف) پس از بازگشائي نمادهايي كه دامنه نوسان آن آزاد است)مثالً بعد از مجمع عادي ساالنه يا فوق العاده( حجم مبناي آن نماد يك

خواهد بود. همچنين در فرابورس نيز حجم مبنا يك منظور شده است.

ب) پس از تعديل سود حداكثر 20 درصدي نمادها بعد از مجمع عادي ساالنه يا فوق العاده حجم مبناي آن نماد يك خواهد بود.

ج) در مورد شركت هايي كه به دليل معامله نشدن داراي گره معاملاتي گرديده اند.

د) هر سه مورد صحيح است.

 

 1. مفهوم DPS چيست؟

الف) بخشي از سود هر سهم شركت است كه بين سهامداران تقسيم مي شود.

ب) بخشي از سود پيش بيني شده هر سهم شركت است.

ج) بيانگر پيش بيني تقسيم سود در آينده.

د) بخشي از قيمت هر سهم شركت است كه بين سهامداران تقسيم مي شود.

امضاء و اثر انگشت مشتری

 

 1. محدودیت حجمي در ورود سفارشات به چه معناست؟

الف)حداقل تعداد اوراق بهاداري است كه در هر نماد معاملاتي طي هر سفارش در سامانه معاملات وارد مي شود. اين رقم مضرب صحيحي از (واحد پايه ي معاملاتي متعارف) است.

ب)حداكثر اوراق بهاداري است كه در هر نماد معاملاتي طي هر سفارش در سامانه معاملات وارد مي شود. اين رقم مضرب

صحيحي از (واحد پايه ي معاملاتي متعارف) است.

ج)حداقل تعداد سهامي است كه در هر روز بايستي معامله گردد.

د) حداقل سهمي كه وارد سيستم شده است.

 

امضا و اثر انگشت مشتری نام و امضاء مسئول شعبه مهر و امضای عضو

 

 

اينجانب …………………………………………… به كد ملي …………………………………. و كد بورسي ……………….. در تاريخ …………………………………………… نام كاربري و رمز عبور سيستم معاملات آنلاين را از كارگزاري راهبرد سرمايه گذاري ايران سهام به صورت محرمانه دريافت نمودم.

 

 

امضاء و اثرانگشت